In domeniul securitatii si sanatatii in munca
• identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, (executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru) şi stabilirea masurilor tehnice, organizatorice şi sanitare specifice;
• elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecţie;
• elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
• stabilirea atribuţiilor si răspunderilor in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
• instruirea introductiv generala de securitatea muncii, precum şi testarea cunoştinţelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii;
• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
• stabilirea şi întocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de lege;
• identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
• informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protecţie;
• elaborarea deciziilor interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă impuse de lege.

In domeniul situatiilor de urgenta
• consiliere privind emiterea de dispoziţiuni scrise şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor si actualizarea acestora;
• consiliere în elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, stabilind sarcinile ce revin salariaţilor;
• consilierea beneficiarului pentru asigurarea cu mijloace tehnice corespunzătoare si a personalului necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi în situaţii de urgenţă;
• efectuarea instructajului introductiv general şi executarea verificării/aprofundării cunoştinţelor pe baza de teste;
• întocmirea materialele cu tematica orientativă, specifică situaţiilor de urgentă pentru conducătorii locurilor de muncă în vederea efectuării de către aceştia a instructajului specific locului de muncă şi a instructajului periodic;
• completarea şi actualizarea periodică a fisele individuale ale salariaţilor;
• participarea la controalele efectuate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Mun. Bucureşti sau de la Brigada de Pompieri Dealul Spirii;
• verificarea sistematic a modul de îndeplinire de către colectivul de membri P.S.I., a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, obligaţiile şi sarcinile ce le revin;
• verificarea stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite la controalele anterioare proprii, precum şi a celor stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;
• participarea la controalele efectuate de pompierii militari, însoţirea şi punerea la dispoziţia acestora a documentelor de P.S.I. prin care sunt stabilite modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor;
• urmărirea şi actualizarea documentelor de P.S.I., ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, clienţilor sau oricărei persoane interesate;
În caz de incendiu sau calamitate are următoarele atribuţii:
• primirea comunicărilor privind evenimentul produs în sectoarele de activitate şi informarea urgent a conducerii societăţii;
• coordonarea activităţii de stingere şi a tuturor forţelor implicate în acţiunea de stingere a incendiului, sau după caz, intervenţia pentru lichidarea urmărilor provocate de calamităţi naturale, prin solicitarea, în caz de nevoie, a sprijinului organelor superioare;
• urmărirea şi controlarea la realizarea în termen a măsurilor stabilite în procesele verbale de cercetare a incendiilor sau alte evenimente şi informarea conducerii societăţii asupra nerealizării acestora, propunând măsuri.

In domeniul relatiilor de munca
• Întocmirea actelor necesare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca:
- contracte individuale de muncă personalizate, incluzând clauze speciale în funcţie de natura activităţii (neconcurenţă, confidenţialitate, fidelitate, pregătire profesională, mobilitate etc.);
- fişe de post, cu specificarea atribuţiilor postului;
- criterii de evaluare a activităţii profesionale ale salariaţilor;
- acte adiţionale/decizii de modificare a contractului individual de muncă;
- decizii de suspendare a contractului individual de muncă;
- decizii de încetarea a contractului individual de munca;
- efectuarea cercetării disciplinară prealabilă;
• Consultanţă privind completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, conform prevederilor HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Întocmirea dosarului personal al salariaţilor cu actele necesare angajării: contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru, potrivit art. 8 din HG nr. 500/2011 precum si a procedurilor de aplicare a actului normativ incident;
• Întocmirea documentelor care să ateste activitatea desfăşurată de salariaţi, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, potrivit actului normativ menţionat;
• Întocmirea contractului colectiv de muncă la nivel de societatea;
• Elaborarea regulamentului intern, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
• Întocmirea documentelor privind încadrarea în muncă sau detaşarea străinilor pe teritoriul României şi a salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
• Elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca. Acordam suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi domeniului protecţiei sociale.
• Informarea si instruirea periodică a personalului cu privire la modificările legislative nou apărute în domeniu.