SANCTIUNI APLICATE IN DOMENIUL SSM
Lista principalelor amenzi contraventionale aplicate de inspectorii de munca, prevazute de Legea nr.108/1999,
1. Legea nr.319/2006
Sanctiuni contraventionale
(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. b), c), p) şi r).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. n).
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) şi o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) şi ale art. 32 alin. (2).
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 13 lit. q) şi s) şi ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi b).
(6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 şi 16;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 14, 15 şi ale art. 34 alin. (1).
(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (4), ale art. 17, 19 şi 21.
(8) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) şi (6) şi ale art. 36;
b) încălcarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5).
(9) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca privind:
a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate;
b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;
c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice;
d) întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesita măsuri speciale de siguranta;
e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise;
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor electricitatii statice şi ale descarcarilor atmosferice;
g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie;
h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca;
i) transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de munca, materialelor şi produselor;
j) delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase;
k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca;
l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de munca;
m) utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de munca;
n) asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
o) asigurarea iluminatului de siguranta;
p) organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie;
q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de munca şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;
r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, execuţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze;
s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în condiţii de izolare.
2. HG 300/2006
1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 4.000 lei la 8.000 lei incalcarea art. 6, 7, art. 9 lit. d), art. 10, 42, 47 si 48.
3. OUG 99/2000
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei încălcarea prevederilor art. 8, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.
4.HG 1029/2008
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi ale art. 6 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă, a punerii în funcţiune şi a utilizării produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) şi alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul său autorizat, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi ale art. 17 alin. (1), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate incorect.
5. HG 752/2004
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piata şi/sau a punerii în funcţiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul sau autorizat pentru eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect;
d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS.
6. HG 207/2005
a) nerespectarea prevederilor art. 6 atrage sancţionarea producătorului, reprezentantului său autorizat sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a explozivilor neconformi;
b) nerespectarea prevederilor art. 12 sau 14 atrage sancţionarea producătorului, reprezentantului său autorizat sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a explozivilor fără marcajul de conformitate sau cu marcajul incorect;
c) nerespectarea prevederilor art. 23^1, 23^2 sau 25 atrage sancţionarea persoanei responsabile cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea efectuării transferului de explozivi până la obţinerea autorizaţilor şi informaţiilor solicitate;
d) nerespectarea prevederilor art. 27 ori art. 28 alin. (4) atrage sancţionarea persoanei responsabile cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea efectuării transferului de muniţie până la obţinerea autorizaţiei şi a informaţiilor solicitate;
e) nerespectarea prevederilor art. 10 atrage sancţionarea persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a procedurilor pentru evaluarea conformităţii explozivilor.”
7.HG 332/2007
Cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
a) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului;
b) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera conform prevederilor cuprinse în programele şi planurile de gestionare a calităţii aerului;
c) nerespectarea obligaţiilor de către titularii de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a informa şi de a se supune controlului autorităţilor competente conform legislaţiei în vigoare.
2. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
a) nerespectarea obligaţiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum şi de a le supune inspectiilor tehnice conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
b) nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi mediului;
c) nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic şi economic.
3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:
a) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru actualizarea inventarului naţional al emisiilor de poluanti atmosferici, precum şi pentru derularea procedurilor de reglementare şi control;
b) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a informa autorităţile competente în cazul depăşirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanti.
4. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protecţia atmosferei din acordul şi/sau autorizaţia de mediu.
5. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neîndeplinirea de către primari a următoarelor obligaţii:
a) de a urmări şi de a asigura îndeplinirea prevederilor din planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului;
b) de a asigura punerea în aplicare a măsurilor speciale, prevăzute în programele de gestionare a calităţii aerului, impuse persoanelor fizice şi juridice care exploatează surse mobile de poluare.”
8. HG 115/2004
a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piata a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 lit. a), art. 22 alin. (4), art. 26 ori ale art. 35 alin. (2) şi (3), cu amenda de la 2500 lei la 5000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. b) ori ale art. 36, cu amenda de la 2500 lei la 5000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect.
9. HG 457/2003
a) nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect;
c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării produselor până la o dată stabilită de organele de control prevăzute la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţii;
d) nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerinţelor minime prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere de către autoritatea competentă care l-a emis.
10. HG 1756/2006
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata şi interzicerea utilizării sau a introducerii pe piata a produselor neconforme, după caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea sau interzicerea introducerii pe piata, după caz, a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, pentru eliminarea neconformitatilor.