Contractele colective de muncă la nivel de unitate şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă.
Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:
a) cererea de înregistrare (anexa) ;
b) contractul colectiv de muncă/actul adiţional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;
Contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.
c) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere( se va dovedi convocarea prin confirmare în scris);
d) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
e) dovezile de reprezentativitate ale părţilor.
– la nivel de unitate reprezentativ de drept este angajatorul, stabilit prin lege/statut sau regulament de funcţionare.
– reprezentarea salariaţilor se face de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ sau de către reprezentanţii salariaţilor, după caz.
e^1) Procesul-verbal de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, însoţit de lista cu semnăturile salariaţilor care au participat la alegerea acestora. Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.
f) Procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conţinând poziţia părţilor.
Informaţii utile sindicatelor în vederea emiterii dovezii de reprezentativitate conform art.53 alin.3 din Legea nr.62/2011 a dialogului social
Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă, în urma depunerii unui dosar care trebuie să cuprindă:
a) adresă prin care se solicită dovada depunerii dosarului ;
b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotarâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere ;
c) declaraţie semnată de reprezentatul legal al sindicatului privind numărul total de membrii ;
d) dovadă privind numărul de angajaşi din unitate,eliberată de angajator ;
e) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă ,şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă,care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.
Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitate si a hotararilor arbitrare precum si concilierea conflictelor colective de munca se poate vizualiza pe site-urile inspectoratelor teritoriale de munca.