DOCUMENTE SOLICITATE DE INSPECTORII DE MUNCA IN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
1. REGISTRUL UNIC DE CONTROL
2. ACTELE CONSTITUTIVE ALE ANGAJATORULUI:
- Contract de societate ;
- Statutul societăţii ;
- Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului ;
- Hotărârea judecătorească de înfiinţare ;
- Autorizaţia de funcţionare ;
- Acte adiţionale de modificare, completare ;
- Procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;
- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
- Numărul salariaţilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)
3. REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR
- registrul de evidenta a salariatilor completat conform HG 500/2011
- foaia colectivă de prezenţă a salariaţilor;
- documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
- pentru dovedirea existenţei unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, monetare etc.;
- registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societăţilor de pază;
- normative de plata in acord in cazul societăţilor care practica acest tip de salarizare;
Dovezile de calcul a drepturilor salariale
4. Dosarele de personal ale salariaţilor, care ar trebui sa cuprindă:
- dovada realizării obligaţiei de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civilă; acte de studii şi calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fişa postului; acte adiţionale la contractele individuale de muncă; acte privind cercetarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; permisul de muncă (în cazul salariaţilor cetăţeni străini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);
5. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ (UNDE ESTE CAZUL)
6. REGULAMENTUL INTERN
7. PENTRU ANGAJATORII CARE AU CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE – SELECŢIA ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ
- actul constitutiv,
- contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate;
- acte doveditoare din care să rezulte condiţiile şi modul în care se va desfăşura activitatea de mediere: spaţiul, dotările şi echipamentele utilizate, numărul, structura şi calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relaţii cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele şi solicitările de locuri de muncă, precum şi informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţă;
- dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;
- documente ale cetăţenilor români trimişi să lucreze în străinătate:
a) actul de identitate;
b) paşaportul;
c) actele de calificare;
d) certificatul de sănătate;
e) contractul de mediere;
f) contractul individual de muncă, în limba română;
g) certificatul de cazier judiciar;
h) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicţia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulaţie în afara graniţelor ţării;
Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul relaţiilor de muncă, stabilite in functie de specificul activitatii societatii si reglementate de legile speciale aplicabile.