Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 57 și următoarele din HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătății în muncă.
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă este constituit din:
• Preşedinte – reprezentant al conducătorului persoanei juridice;
• 2 reprezentanți din partea angajatorului, inclusiv Președintele;
• Secretar – serviciu intern cu atribuţii de securitate si sănătate a muncii;
• Medicul de medicina muncii;
• 2 reprezentanţi ai salariaţilor, aleşi pe o durată de 2 ani.
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă se convoacă, la cererea preşedintelui, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie. La fiecare întrunire se întocmește un proces-verbal.
Întrunirea Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă se convoacă cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, când se face cunoscută ordinea de zi a întrunirii şi se transmit materialele ce se vor dezbate.
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
- aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
- urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
- analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
- efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
- efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă;
- informează inspectoratele teritoriale de munca despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
- realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări tehnologice cu implicaţii în domeniul securității si sănătății muncii;
- dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de securitate si sănătate a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de munca;
- verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;