Documente solicitate de către inspectorii in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1. Ultimul pr. verb. + realizarea măsurilor dispuse
2. Evaluarea riscurilor cu fişele de identificare a factorilor de risc de accidentare
3. Planul de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor
4. Fişele de expunere profesională pt. fiecare loc de muncă
5. Decizia de numire responsabil ssm + certificat curs de specializare ssm
6. Fişa postului lucrătorilor
7. Instrucţiunile interne privind periodicitatea instructajelor de ssm
8. Tematica de instruire
9. Instrucţiuni proprii ssm
10. Fişele de instructaj
11. Testele de verificare
12. Contract de colaborare cu medic de medicina muncii
13. Ultimele fişe de aptitudine
14. Lista internă de acordare a E.I.P.
15. Buletine de verificare a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare (PRAM)
16. Pr. verb. ISCIR
17. Buletine de determinări de noxe la locurile de muncă
18. Documente doveditoare acordării de materiale igienico-sanitar

Documente necesare activităţii de prevenire şi protecţie

1. Diplome în urma cursurilor pt. lucrător desemnat, sau abilitarea serv. extern;
2. Decizii, dispoziţii, autorizaţii interne (talon de autorizare):
2.1 Dec. lucrător desemnat pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
2.2 Dec. serv. intern de prevenire si protecţie;
2.3 Contract serv. extern de prev. şi prot.;
2.4 Dec. pt. constituirea C.S.S.M.;
2.5 Dec. conducătorului locului de muncă;
2.6 Dec. oblig. angajaţilor;
2.7 Decizie pentru autorizare internă a personalului pt.:
2.8 Decizie pt. comisiei de examinare şi autorizare meseriilor;
2.9 Decizie pt. cercetare evenimente (acc. de muncă);
2.10 Instrucţiune proprie pt. instructaj.
3. Convenţii între societăţi pe linia sec. şi sănătăţii în muncă la lucrul cu terţi;
4. Tematica de instructaj anual;
5. Fişa individuală de instructaj pe linia sec. şi săn. în muncă;
6. Fişă de instructaj colectiv;
7. Evaluarea riscurilor;
8. Plan de prevenire şi protecţie în urma evaluării a riscurilor (anual);
9. Material de instructaj introductiv;
10. Instrucţiuni proprii;
11. Ev. risc în vederea acordării E.I.P., Normativ de acordarea a E.I.P.;
12. Planul propriu de securitate şi sănătate pt. şantiere temporare sau mobile conf. HG 300/2006;
13. Evidenţa buletinelor de determinări noxe (gaze, vapori, pulberi), zgomot, temperatură, umiditate, curent, radiaţii, etc.;
14. Lista cu persoane expuse la noxe;
15. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: risc mare de accidente, periculoase, grele, vătămătoare;
16. Fişa tehnică de securitate a substanţelor periculoase;
17. Registru de evidenţă a materialelor explozive;
18. Autorizarea internă a electricienilor (meseriilor: compresorişti, fochişti, elevatori, macaragişti, etc.);
19. Fisa de expunere la risc profesional;
20. Evidenţa Fişelor de aptitudini din punct de vedere medical. (Anual se completează la examen medical: Fişa de aptitudine pt. fiecare angajat);
21. Cu ocazia examenului medical anual se ştampilează avizul medicului de medicina muncii în fişa de instructaj individual d.p.d.v. al sec. şi săn. în muncă. În cazul lucrului la înălţime este obligatoriu înscrierea în fişa de instructaj aptitudinea pt. lucru la înălţime;
22. Evidenţa angajaţiilor cu handicap şi celor sub 18 ani;
23. Evidenţa buletinelor de verificare metrologică a aparatelor de măsură şi control (AMC) din dotare: manometrelor, supapelor de siguranţă; etc.;
24. Verificările (procese verbale) I.S.C.I.R.;
25. Evidenţa buletinelor de verificarea a prizelor de pământ şi paratrăsnet;
26. Evidenţa buletinelor de verificarea a echipamentelor electroizolante: cizme şi mănuşi electroizolante;
27. Evidenţa certificatelor de conformitate şi de calitate pt. E.I.P.;
28. Evidenţa E.I.P. eliberate (proces verbal de predare – primire a E.I.P.);
29. Documentul privind protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie;
30. Evidenţa accidentelor în afara locului de muncă (declaraţii);
31. Plan de măsuri, proc. verb. de control propriu;
32. Răspuns la pr. verb. de control;
33. Procese verbale trim. C.S.S.M.;
34. Rapoarte anuale ale conducerii societăţii cu privire la activitatea C.S.S.M.;
35. Registru de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor I.S.C.I.R.;
36. Registru de evidenţă a elementelor de legare a sarcinilor (macaragişti, elevatoare);
37. Proces verbal de punere în funcţiune a schelei în cazul lucrului la înălţime;
38. Program de revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnice;
39. Registru unic al accidentaţilor în muncă;
40. Registru de evidenţă a accidentaţilor uşoare, a incidentelor, a îmbolnăvirilor profesionale şi a evenimentelor;
41. Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare;
42. Testare anuală pe meserii sau activităţi;
43. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
44. Contract colectiv de muncă (clauze ref. la s.s.m.);
45. Regulament de ordine interioară;
46. Fişa postului;
47. Registru unic de control.